Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenia ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenia dodatkowych ewidencji,
 • pełnej obsługi kadrowo-płacowej,
 • doradztwa gospodarczego,

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i  jego wdrożenie,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz  przekazywanie ich do US,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzanie przelewów  dot. należności do urzędu skarbowego.

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

 • dokonywanie zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracje podatkowe,
 • sporządzanie dowodów wpłat  lub przelewów na poszczególne podatki.

Prowadzenie dodatkowych ewidencji:

 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • sporządzanie przelewów  dot. należności z tytułu VAT,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,
 • uzupełnianie o elementy kosztów ewidencji przebiegu pojazdów.

Obsługi kadrowo-płacowej:

 • sporządzanie umów o pracę, zleceń, o dzieło – na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i  niepłatnych),
 • sporządzanie deklaracje ZUS i do urzędów skarbowych (PIT 4R, PIT 8AR),
 • sporządzanie informacji rocznych dla pracowników (PIT 11, PIT 8B, PIT 40),
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i  zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji PFRON,
 • szkolenia i nadzór w zakresie BHP.

Doradztwo gospodarcze:

 • pełna obsługa czynności związanych z założeniem firmy w odpowiedniej formie prawnej
 • (m.in. spółka z o.o., jawna, cywilna, jednoosobowa działalność gospodarcza itp.): Wypełnienie: zgłoszenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, druków do Krajowego Rejestru Sądowego, wniosku o nadanie numeru REGON, wniosku o nadanie numeru NIP, zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy; pomoc w przygotowaniu dokumentów związanych z likwidacją działalności gospodarczej,
 • sporządzanie dokumentów statutowych, umów, uchwał, protokołów.
 • sporządzanie sprawozdań do NBP,
 • sporządzanie analiz ekonomicznych,
 • przygotowywanie biznesplanów,
 • przygotowywanie wniosków kredytowych,
 • wyprowadzanie zaległości.