Wima Szczecin

Jak korzystne sfinansować zakup samochodu firmowego

warto wiedzieć Dodaj komentarz

Na wybór formy finansowania zakupu samochodu osobowego do firmy wpływ mają m.in. skutki podatkowe, a zwłaszcza sposób uwzględniania wydatków w kosztach uzyskania przychodów. Warto więc, przed podjęciem decyzji o wyborze pomiędzy korzystaniem z samochodu na podstawie leasingu a kupieniem go na własność, przeprowadzić analizę skutków podatkowych.

1. Nabycie za gotówkę

Kupując samochód (zaliczony do środków trwałych) za gotówkę, podatnik zaliczy do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne. Samochód osobowy amortyzuje się metodą liniową, stosując stawkę amortyzacyjną w wysokości 20%. Oznacza to, że w ciągu 5 lat podatnik rozliczy całą wartość zakupionego samochodu osobowego. Jeżeli samochód można w świetle ustaw o podatku dochodowym uznać za używany lub ulepszony, wprowadzony po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych danego podatnika, wtedy można ustalić indywidualnie stawki amortyzacyjne, dobierając ich wysokość stosownie do swoich potrzeb, jednak okres amortyzacji środków transportu, w tym samochodów osobowych, nie może trwać krócej niż 30 miesięcy. Jednak podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Jeśli wartość kupionego samochodu osobowego przekroczy równowartość 20.000 euro przeliczoną na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania, podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty odpisów amortyzacyjnych w części przekraczającej tę wartość.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą samochodu ciężarowego.

Oprócz odpisów amortyzacyjnych kosztem uzyskania przychodów będą również koszty eksploatacyjne: konserwacji, napraw i przeglądów okresowych oraz składki na ubezpieczenie, z zastrzeżeniem, że do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się kurs sprzedaży, natomiast w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych kurs średni.

Bezpośrednim kosztem uzyskania przychodów nie będą natomiast opłaty związane z rejestracją pojazdu: m.in. za dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, kartę pojazdu, nalepkę kontrolną. Należy je ująć w wartości początkowej samochodu, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

2. Nabycie na kredyt

Zaciągnięcie kredytu wiąże się z dodatkowymi kosztami: spłatą odsetek oraz prowizji bankowej, czasami konieczne jest również ubezpieczenie spłaty kredytu.

Spłata kredytu nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Kwota udzielonego kredytu stanowi wartość początkową środka trwałego, od której będą naliczane odpisy amortyzacyjne. Pozostałe wydatki poniesione do dnia przekazania środka trwałego do używania: prowizja, odsetki naliczone do dnia przekazania samochodu do używania, koszty ubezpieczenia kredytu będą wliczone do wartości początkowej środka trwałego. Natomiast odsetki naliczone po dniu oddania samochodu do używania będą stanowić koszt uzyskania przychodów z chwilą ich zapłacenia.

Należy zwrócić uwagę, czy w postanowieniach umowy kredytowej nie zawiera się zastrzeżenie, że do czasu zapłaty ostatniej raty samochód pozostaje własnością banku, gdyż wówczas będzie można amortyzować samochód dopiero po zapłaceniu wszystkich rat kredytu. Jeśli w umowie brak będzie takiego zastrzeżenia, to amortyzację zakupionego samochodu można rozpocząć już od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych (po dokonaniu rejestracji).

Tak samo, jak przy zakupie za gotówkę, oprócz odpisów amortyzacyjnych kosztem uzyskania przychodów będą również koszty eksploatacyjne: konserwacji, napraw i przeglądów okresowych. Kosztem uzyskania przychodów będzie także składka na ubezpieczenie samochodu, z zastrzeżeniem limitu równowartości 20.000 euro.

W przypadku nabycia samochodu na kredyt koszty zakupu rozkładają się na czas dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a odsetki od kredytu są odnoszone w ciężar kosztów podatkowych w terminach zapłaty odsetek.

3. Samochód w leasingu operacyjnym

Inną formą sfinansowania zakupu samochodu jest leasing. W zależności od tego, która ze stron dokonuje odpisów amortyzacyjnych wyróżniają dwa rodzaje umów leasingu:

a) firma leasingowa (finansujący) – leasing operacyjny,
b) korzystający – leasing kapitałowy.

Żeby przypisać umowę do kategorii leasingu operacyjnego, umowa musi spełniać następujące warunki:

1. zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji (to okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych według metody liniowej, przy zastosowaniu stawek z Wykazu stawek amortyzacyjnych, w którym następuje całkowita amortyzacja środka trwałego), w przypadku podlegających amortyzacji rzeczy ruchomych  – w przypadku samochodu normatywny okres amortyzacji wynosi 5 lat. Wobec tego minimalny czas trwania umowy leasingu operacyjnego samochodu wynosi 2 lata

oraz

2. suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny VAT, nie będzie niższa od wartości początkowej przedmiotu leasingu (na sumę składają się: opłaty wstępne tzw. czynsz inicjalny, raty leasingowe, cena wykupu określona w umowie; natomiast do opłat nie wlicza się: płatności dodatkowych na rzecz finansującego, podatków, które ciążą na finansującym, kaucji).

W leasingu operacyjnym przez cały okres trwania umowy przedmiot leasingu pozostaje własnością finansującego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Leasingobiorca do kosztów uzyskania przychodów zalicza: opłaty leasingowe (opłata wstępna, raty leasingowe), wydatki eksploatacyjne (zakup paliwa, oleju silnikowego itd.), koszty przeglądów technicznych, konserwacji, składki ubezpieczeniowe, jeżeli na podstawie umowy opłaca je korzystający, z zastrzeżeniem, że wydatki na ubezpieczenie samochodu, które mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów są limitowane kwotą stanowiącą równowartość 20.000 euro. Pozostałe wydatki można zaliczać w koszty uzyskania przychodu bez ograniczeń i bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Umowa leasingu jest dość elastycznym narzędziem optymalizacji podatków, gdyż strony umowy leasingu mogą dowolnie ustalić wysokość opłat leasingowych. Mogą na przykład ustalić, że raty miesięczne mogą być wysokie, a cena wykupu niska. Mogą też przyjąć niskie raty, a wysoką cenę wykupu. Trzeba jednak pamiętać, że cena wykupu stanowi cenę nabycia samochodu jako środka trwałego. Jeżeli cena wykupu nie przekroczy kwoty 3.500 zł, wówczas wydatek ten można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast, gdy cena wykupu przekracza 3.500 zł, wówczas nabyty po zakończeniu umowy samochód trzeba będzie amortyzować.

4. Samochód w leasingu kapitałowym

Drugi rodzaj umowy leasingowej nazywany jest leasingiem kapitałowym lub finansowym.

W leasingu kapitałowym przedmiot leasingu jest zaliczany do środków trwałych korzystającego i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Umowa leasingu kapitałowego musi łącznie spełniać następujące warunki:

1. została zawarta na czas oznaczony,

2. suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej pojazdu,

3. zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający.

W przypadku umowy leasingu kapitałowego, nie ma ograniczeń co do okresu trwania umowy, ważne jest tylko, aby umowa była zawarta na czas oznaczony. Sumę opłat ustala się w taki sam sposób, jak przy leasingu operacyjnym.

W podstawowym okresie umowy leasingobiorca może zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodu: część odsetkową raty, odpisy amortyzacyjne (w przypadku samochodu osobowego od wartości nie większej niż równowartość 20.000 euro), wydatki z tytułu eksploatacji, remontów, konserwacji, składki ubezpieczeniowe, jeżeli na podstawie umowy opłaca je korzystający (w przypadku samochodu osobowego, w granicach limitu).

Strony umowy leasingu mogą ustalić dowolny harmonogram spłat rat leasingowych i w sposób dowolny określać proporcje części odsetkowej i części kapitałowej raty. Mogą na przykład umówić się, że w pierwszej kolejności spłacona zostanie całość odsetek i prowizja, wtedy pierwsze raty mogą stanowić w całości koszty podatkowe u korzystającego. Jeżeli jednak wysokość kwoty spłaty wartości środka trwałego przypadająca na poszczególne opłaty nie jest określona w umowie leasingu, ustala się ją proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy.

Samochody użytkowane na podstawie umowy leasingu kapitałowego amortyzuje się, tak jak własne, przy zastosowaniu metody liniowej (w przypadku samochodów ciężarowych można też stosować metodę degresywną, a w określonych sytuacjach możliwa jest też jednorazowa amortyzacja). Podstawowa stawka amortyzacyjna wynosi 20%.

W leasingu kapitałowym korzystający zalicza do kosztów część odsetkową opłat leasingowych oraz odpisy amortyzacyjne, przy uwzględnieniu wspomnianego wcześniej limitu.

Dodaj komentarz